Girişimsel Radyoloji

Adres:

Kısıklı Cad. Oymacı Sok. No:2 Altunizade,Üsküdar / İSTANBUL Pk: 34662

Hemodiyaliz vasküler erişim yollarında en sık disfonksiyona neden olan patolojiler, anastomoz ve drenaj venlerini ilgilendiren stenozlardır. Akses kayıplarının en sık nedeni ise trombotik komplikasy onlar dır.

Hemodiyaliz vasküler akseslerinin, komplikasyonlar yönünden değerlendirilmesinde anjiografik incelemeler (kontrast fıstülografı ve venografı) altın standarttır. Bu tip kompliksyonların saptanmasında kullanılan diğer modalite olan renkli Doppler ultrasonografı noninvaziv ve ucuz bir yöntemdir, ancak kullanıcının bilgi ve tecrübesine bağımlıdır. Renkli Doppler ultrasonografı, özellikle trombozlarda, vasküler aksesi besleyen arteriyel sistemin değerlendirilmesinde ve psödoanevrizmaların saptanmasında yüksek sensitiviteye sahiptir.

Hemodiyaliz vasküler akses komplikasyonlarının tedavisinde uygulanan perkütan girişimsel radyolojik işlemler (PTA, stent implantasyonu, kateter repozisyonları, kateter fibrin kılıf uzaklaştırılması), hastanede yatış süresini kısaltan ve etkin tedavi sağlayan güvenilir yöntemlerdir.

Diyaliz amaçlı vasküler erişim yolları (akses), cerrahi olarak oluşturulmuş nativ arteriovenöz fistülleri, arteriovenöz greftleri ve kalıcı ve geçici santral venöz kateterleri kapsamaktadır. Bu hastalar için vasküler erişim yolları, onların hayatla bağlantıları gibidir. Uzun dönem hemodiyaliz tedavisi için, temel olarak gerekli olan iyi fonksiyon gören bir vasküler aksestir. Hemodiyaliz hastalarında en sık hastaneye yatış nedeni, bu akseslerin malfonksiyonlarıdır

Bu nedenle vasküler akseslerin komplikasyonlardan korunması, bir komplikasyon geliştiğinde zamanında tanının konması ve tedavinin yapılması hem hasta, hem de hekimi için oldukça önem taşımaktadır. Diyaliz vasküler erişim yollarının, yani vasküler akseslerin, afonksiyonları ve disfonksiyonları, hastanın uygulanmakta olan diyaliz programını engellemektedir. Bu durumda, hastanın diyalizinin sürdürülmesi için 166 nefrologlar başka akses arayışı içine girmektedirler

Bu nedenle vasküler akseslerin komplikasyonlardan korunması, bir komplikasyon geliştiğinde zamanında tanının konması ve tedavinin yapılması hem hasta, hem de hekimi için oldukça önem taşımaktadır. Diyaliz vasküler erişim yollarının, yani vasküler akseslerin, afonksiyonları ve disfonksiyonları, hastanın uygulanmakta olan diyaliz programını engellemektedir. Bu durumda, hastanın diyalizinin sürdürülmesi için 166 nefrologlar başka akses arayışı içine girmektedirler